× بستن تبلیغات

بلیط هواپیما اصفهان مشهد

پایان نامه ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمی-حرکتی د

پایان نامه ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمی-حرکتی در استان خوزستان

پایان نامه ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمی-حرکتی در استان خوزستان

فرمت فایل : docx

حجم : 4414

صفحات : 97

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمی-حرکتی در استان خوزستان

این پایان نامه با فرمت ورد و پی دی اف و پاورپوینت میباشد و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

word ،pdf،power point

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: كلیات پژوهش

1-1-مقدمه 2

1-2-بیان مساله 4

1-3-اهمیت و ضرورت موضوع 7

1-4-اهداف پژوهش 8

1-4-1-هدف کلی پژوهش 8

1-4-2-اهداف جزئی پژوهش 8

1-5-سوالات پژوهش 9

1-6-تعاریف متغیرها 10

1-6-1-تعاریف عملیاتی 10

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه 12

2-2-ادبیات موضوعی تحقیق 13

2-2-1-ماهیت و اهداف آموزش تلفیقی- فراگیر 13

2-3-اهداف تلفیق 19

2-4-اجرای تلفیق 19

2-5-نگرش 20

2-6-مهارت معلمان 20

2-7-حمایت 20

2-8-برنامه درسی 21

2-9-جامعه 21

2-10-تاریخچه طرح آموزش تلفیقی- فراگیر 21

2-10-1-گروه آسیب دیده بینایی 22

2-10-2-گروه آسیب دیده شنوایی 22

2-10-3-گروه آسیب دیده جسمی– حرکتی 23

2-10-4-خدمات ارائه شده: 24

2-11-اصول کلی آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه 27

2-12-مقایسه آموزش تلفیقی و فراگیر 28

2-12-1-آموزش فراگیر 28

2-12-2-کودکان نیمه شنوا 29

2-13-انواع ناشنوایی 30

2-13-1-علل افت شنوایی 30

2-13-2-مشخصات دستگاه شنوایی انسان و حیوانات 31

2-13-3-کم شنوایی مادرزادی و ارتباط آن با توسعه گفتار 31

2-13-4-عوامل موثر در تعیین محل تحصیل کودک کم شنوا 31

2-13-5-کشف و مداخله زودهنگام شنوایی 34

2-14-آشنایی با كودكان و دانش آموزان معلول جسمی_حركتی 35

2-14-1- مقدمه 35

2-14-2-تعاریف 35

2-14-3- شیوع 36

2-14-4- سبب شناشی 36

2-14-5-طبقه بندی 36

2-15-ویژگی های كودكان معلول جسمی– حركتی 38

2-15-1-ملاحظات آموزشی 39

2-16-آشنایی با كودكان و دانش آموزان كم شنوا و ناشنوا 40

2-16-1-مقدمه 40

2-16-2-تعریف 40

2-16-3- شیوع 41

2-16-4- سبب شناسی 41

2-17-وی‍ژگی های كودكان دارای آسیب شنوایی 41

2-17-1- انواع افت شنوایی 41

2-17-2-ملاحظات آموزشی 42

2-18-آشنایی با كودكان و دانش آموزان كم بینا ونابینا 43

2-18-1-طبقه بندی 43

2-18-2-كودكان و دانش آموزان كم بینا (آسیب دیدگی خفیف تا متوسط بینایی) 43

2-18-3-كودكان و دانش آموزان نابینا(آسیب دیدگی شدید تا عمیق بینایی) 43

2-18-4- درصد شیوع 44

2-18-5- سبب شناسی 44

2-18-6-برنامه آموزشی 44

2-18-7-ملاحظات آموزشی 45

2-18-8-روش های آموزشی 45

2-19-پیشینه پژوهش 46

2-19-1-پژوهش های داخل کشور 46

2-19-3-مطالعات آموزش فراگیر 51

2-20-ضرورت تعمیم فراگیر سازی آموزش در ایران 52

2-21-آسیب های احتمالی فرا روی فراگیر سازی 54

2-21-1-توانبخشی مبتنی برجامعه 54

2-22-آموزش و پرورش فراگیر 57

2-23-تفاوت فرهنگی 62

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه 67

3-2- نوع پژوهش 67

3-3-روش تحقیق 67

3-4- روش جمع آوری اطلاعات 67

3-5- ابزار گرد آوری اطلاعات 67

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 68

3-7-جامعه آماری 68

3-8- روش نمونه گیری 68

3-9- روش تعیین حجم نمونه 69

3-10- چگونگی تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش 70

3-10-1- اعتبار یا روایی 70

3-10-2- پایایی پژوهش 71

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها

4-1-مقدمه 74

4-2- یافته های توصیفی 74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه و نتیجه گیری 88

5-2- محدودیت های تحقیق 92

5-3-پیشنهادات پژوهش 93

فهرست منابع فارسی 94

فهرست منابع غیر فارسی 96

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول شماره 3-1. ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی ابزار سنجش 72

جدول 4-1- توزیع فراوانی گروههای سنی معلمان مورد مطالعه 74

جدول 4-2- توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان مورد مطالعه 75

جدول 4-3- توزیع فراوانی سطح تحصیلی پاسخگویان مورد مطالعه 76

جدول 4-4- توزیع فراوانی معلمان مورد مطالعه بر حسب میزان سابقه کاری 77

جدول4-5- خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین مسایل ساختارمحیط آموزشی برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی(شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی) 79

جدول4-6- خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین پذیرش توسط همسالان برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی(شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی) 80

جدول4-7- خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین پذیرش توسط جامعه برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی( شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی) 81

جدول4-8- خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین فرصت های آموزشی برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی( شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی) 82

جدول4-9- خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین همکاری بین دانش آموزان برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی(شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی 83

جدول4-10- خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین تسهیلات و امکانات اضافه بین دانش آموزان برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی(شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی) 84

4-11-خروجی¬آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین جهت مناسب بودن همسالان مدارس عادی به عنوان الگو-برداری برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی (شنوایی، بینایی و معلول جسمی حرکتی) 85

4-12-خروجی آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه میانگین جهت استفاده از امکانات آموزشی برای دانش آموزان آسیب دیده بر حسب نوع آسیب دیدگی(شنوایی،بینایی و معلول جسمی حرکتی) 86

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1- توزیع فراوانی گروههای سنی معلمان مورد مطالعه 75

نمودار 4-2- توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان مورد مطالعه 76

نمودار 4-3- توزیع فراوانی سطح تحصیلی پاسخگویان مورد مطالعه 77

نمودار4-4- توزیع فراوانی معلمان مورد مطالعه بر حسب میزان سابقه کار 78

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر به بررسی ارزشیابی برنامه ریزی آموزشی تلفیقی- فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی،بینایی و معلول جسمی حرکتی در استان خوزستان می باشد. این پژوهش یک بررسی زمینه یابی است جامعه آماری آن برنامه تلفیقی فراگیر در استان خوزستان و حجم نمونه مقتضی بر اساس فرمول کوکران ، 60 نفر از معلمین تعیین شده است.ابزار پژوهش در این پژوهش پرسشنامه محقق یافته است.

اعتبار این پرسشنامه از نوع صوری بوده و ضریب آلفای کرانباخ برابر با 76/0 بدست آمده است.در این پژوهش بنا برهدف 8 سوال مطرح گردیده است و در کل این پژوهش بدنبال بررسی این سوالات بوده است .در این تحقیق از آزمون های t تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. در کلیه سوالات نتایج تاثیر گذار بودن عوامل بر کودکان آسیب پذیر تایید شد اما در کلیه عوامل در زمینه تفاوت میزان تاثیر در کودکان آسیب دیده شنوایی،بینایی و معلول جسمی–حرکتی تفاوتی مشاهده نشده است.

واژگان کلیدی: تلفیقی- فراگیر،آسیب دیده شنوایی،آسیب دیده بینایی، آسیب دیده معلول جسمی- حرکتی

قیمت محصول : 80000 تومان

دانلودicon تعداد بازدید : 2387
iconبرچسب‌ها : پایان نامه ارزشیابی برنامه آموزشی تلفیقی-فراگیر دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و جسمی-حرکتی در استان خوزستان ,
  • نوشته : خانم صادقی
  • يکشنبه 15 مهر 1397